November 29, 2020

Ako pravite rakiju – podsticaji za proizvodnju i do 15,5 miliona dinara

10. novembar 2020 – Ministarstvo poljoprivrede objavilo je juče Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednik i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića. Podsticaji se odnose na prihvatljive investicije i troškove u izgradnju objekata, i/ili kupovinu nove opreme, uređaja i mašina, u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića, kao i opšte troškove koji podrazumevaju izdatak za pripremu projekta i izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta, a najviši ukupni iznos koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 15.500.000 dinara.

Ovde treba napomenuti i da vrednost prihvatljive investicije treba da bude veća od 400.000 dinara.

Pravo na podsticaje može se ostvariti za prihvatljive investicije i troškove, koji su u potpunosti realizovani u periodu od 15. novembra prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, a za opšte troškove ako su realizovani i u periodu od 1. januara 2018. godine do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Podnosilac zahteva treba da bude upisan i u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića u skladu sa zakonom kojim se uređuju jaka alkoholna pića.

Foto: Emilian Robert Vicol from Pixabay

Pravo na podsticaje ostvaruju oni koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu: preduzetnik, privredno društvo, zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu, kao i zadužbina registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju zadužbine i fondacije i crkva i verska zajednica, registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.

Troškovi iz koji se odnose na građenje i/ili dogradnju objekta smatraju se prihvatljivim do iznosa od 60.000 dinara po kvadratnom metru predmetnog objekta, a troškovi koji se odnose na rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećeg objekta smatraju se prihvatljivim do iznosa od 35.000 dinara po kvadratnom metru predmetnog objekta.

Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja uredno podnetih zahteva u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, navodi se u objavi Ministarstva popljoprivred, prestaje da važi Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća, vina, piva i jakih alkoholnih pića („Službeni glasnik RS“, br. 35/19, 25/20 i 87/20 – dr. pravilnik) u delu koji se odnosi na podsticaje podrške programu za investicije u proizvodnju jakih alkoholnih pića.

Foto:Peggy und Marco Lachmann-Anke from Pixabay 

The post Ako pravite rakiju – podsticaji za proizvodnju i do 15,5 miliona dinara appeared first on podunavlje.info.